LORD GANESHA GAYATRI MANTRA
  • START - - -
  • Om lambodaraya vidmahe, mahodaraya dhimahi,
  • Tano danti prachodayat. |
  • Om mahakarnay vidmahe, vakratundaya dhimahi,
  • Tano danti prachodayat. |
  • Om ekadantaya vidmahe, vakratundaya dhimahi,
  • Tano danti prachodayat. |
  • Om tathapurusaya vidmahe, vakratundaya dhimahi,
  • Tano danti prachodayat. |
  • - - - END |

Gajanana Avatar of Lord Ganesha to Destroy Demon Lobhasura

Gajanana-ganesha-Avatar-4

Gajanana Mantra:

गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः ।
लोभासुरप्रहर्ता वै आखुगश्च प्रकीर्तिताः ||

"Gajanan: Sociology: Contemporary: Siddhahaar
Lobhasur Prahaar Va Achguast Prakrirtita."

Gajanana Bavanni:

जय जय सदगुरू गजानना | रक्षक तूची भक्तजना ||१|| निर्गुण तू परमात्मा तू | सगुण रुपात गजानन तू ||२||

सदेह तू, परी विदेह तू | देह असून देहातीत तू ||३|| माघ वैद्य सप्तमी दिनी | शेगावात प्रगटोनी ||४||

उष्ट्या पत्रावळीनिमित्त | विदेह्त्व तव हो प्रगट ||५|| बंकट लालावरी तुझी | कृपा जाहली ती साची ||६||

गोसाव्याच्या नवसासाठी | गांजा घेसी लावून ओठी ||७|| तव पद तीर्थे वाचविला | जानराव तो भक्त भला ||८||

जानाकीरामा चिंचवणे | नासावोनी स्वरूपी आणणे ||९|| मुकीन चंदूचे कानवले | खाउन कृतार्थ त्या केले ||१०||

विहिरी माजी जलविहीना | केले देवा जल भरणा ||११|| मध माश्यांचे डंख तुवा | सहन सुखे केले देवा ||१२||

त्यांचे काटे योगबले | काढुनी सहजी दाखविले ||१३|| कुस्ती हरीशी खेळोनि | शक्ती दर्शन घडवोनी ||१४||

वेद म्हणुनी दाखविला | चकित द्रविड ब्राह्मण झाला ||१५|| जळत्या पर्यकावरती | ब्रह्म्हगीरीला ये प्रचीती ||१६||

टाकळीकर हरिदासाचा | अश्व शांत केला साचा ||१७|| बाळकृष्ण बाळापुराचा | समर्थ भक्ताची जो होता ||१८||

रामदास रूपे त्याला | दर्शन देवोनी तोषविला ||१९|| सुकुलालाची गोमाता | द्वाड बहुत होती ताता ||२०||

कृपा तुझी होताच क्षणी | शांत जाहली ती जननी ||२१|| घुडे लक्ष्मण शेगावी | येता व्याधी तू निरवी ||२२||

दांभिकता परी ती त्याची | तू न चालवोनी घे साची ||२३|| भास्कर पाटील तव भक्त | उद्धरलासी तू त्वरित ||२४||

आज्ञा तव शिरसावंद्य | काकही मानती तुज वंद्य ||२५|| विहिरीमाजी रक्षियला | देवा तू गणू जवऱ्याला ||२६||

पिताम्बराकरवी लीला | वठला आंबा पल्लवीला ||२७|| सुबुद्धी देशी जोश्याला | माफ करी तो दंडाला ||२८||

सवदड येथील गंगाभारती | थुंकून वारिली रक्तपिती ||२९|| पुंडलिकाचे गंडांतर | निष्ठा जाणून केले दूर ||३०||

ओंकारेश्वरी फुटली नौका | तारी नर्मदा क्षणात एका ||३१|| माधवनाथा समवेत | केले भोजन अदुष्ट ||३२||

लोकमान्य त्या टिळकांना | प्रसाद तूची पाठविला ||३३|| कवर सुताची कांदा भाकर | भक्शिलीस तू प्रेमाखातर ||३४||

नग्न बैसोनी गाडीत | लीला दाविली विपरीत ||३५|| बायजे चित्ती तव भक्ती | पुंडलीकावरी विरक्त प्रीती ||३६||

बापुना मनी विठल भक्ती | स्वयं होशी तू विठ्ठल मूर्ती ||३७|| कवठ्याच्या त्या वारकऱ्याला | मरीपासुनी वाचविला ||३८||

वासुदेव यती तुज भेटे | प्रेमाची ती खुण पटे ||३९|| उद्धट झाला हवालदार | भस्मीभूत झाले घरदार ||४०||

देहान्ताच्या नंतरही | कितीजना अनुभव येई ||४१|| पडत्या मजूरा झेलीयेले | बघती जन आश्चर्य भले ||४२||

अंगावरती खांब पडे | स्त्री वांचे आश्चर्य घडे ||४३|| गजाननाच्या अद्भुत लीला | अनुभव येती आज मितीला ||४४||

शरण जाऊनी गजानना | दुःख तयाते करी कथना ||४५|| कृपा करी तो भक्तांसी | धावून येतो वेगेसी ||४६||

गजाननाची बावन्नी | नित्य असावी ध्यानी मनी ||४७|| बावन्न गुरुवारी नेमे | करा पाठ बहु भक्तीने ||४८||

विघ्ने सारी पळती दूर | सर्व सुखांचा येई पूर ||४९|| चिंता साऱ्या दूर करी | संकटातूनी पार करी ||५०||

सदाचार रत सदभक्ता | फळ लाभे बघता बघता ||५१||

सुरेश बोले जय बोला | गजाननाची जय बोला || जय बोला हो जय बोला | गजाननाची जय बोला ||५२||

|| अनंत कोटी ब्रम्हांड नायक, महाराजाधिराज योगीराज, सद्गुरू श्री गजानन महाराज की जय ||

Story of Gajanana:

As per the Mudgala Purana, Gajanana is said to be one of Lord Ganesha’s eight avatars. It is believed that the reason behind Lord Ganesha opting for this avatar was to annihilate Lobhasura. Lord Kubera, who is renowned as the treasurer of wealth, once visited Lord Shiva and Goddess Parvati. Pleased with the devotion and sincerity of Lord Kubera, Lord Shiva blessed him with the vision of the divine couple and after that Kubera displayed his desire of having a darshan of the divine couple on a daily basis. As misfortune would have it, soon Kubera was smitten by the beauty of Goddess Parvati and he started gazing at the beauty of Goddess Parvati with lustful thoughts on his mind. It took no time for Goddess Parvati to realize the intention of Kubera and she even gave him an angry look which frightened Kubera and he began to tremble in fear. Soon a demon was formed from that fear and his name was Lobhasura. The asura or demon, Lobhasura did penance and Lord Shiva, impressed with his dedication, granted him the boon of fearlessness.

The strength of spirituality and boon of fearlessness made Lobhasura immensely strong and powerful. Soon he became the ruler of all the three worlds. Power made him corrupt and he led a life wherein killing and looting the innocent people was his high on his agenda. People got fed up with the activities of Lobhasura and decided to approach sage Raibhya. He instructed them to worship Lord Ganesha in the Gajanana form. Gajanana was satisfied with the devotion of the people and decided to defeat and destroy the demon.

Lord Ganesha or Gajanana did not want any war and destruction and because of that, He requested Lord Vishnu to make Lobhasura realize the power and strength of Gajanana. Soon, Lord Vishnu made Lobhasura aware of the consequences that he may face if he keeps opposing Gajanana. Lobhasura who also had a spiritual side to him, realized soon that he doesn’t have the strength and courage required to stand before the mighty Lord Ganesha. The demon decided to surrender before Gajanana without putting up a fight. Therefore, it is believed that those who are overpowered by the demon of greediness can get over it by surrendering before Gajanana.


Write Your Rating Here

Latest posts

Facebook Page

© 2018. Amewoo. All Rights Reserved.